TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VHẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 41/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 37/2014/TT-BCT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp;
-
Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.

Trả lời công văn số 23/HQKG-NV ngày 08/01/2015 của Cục Hảiquan tỉnh Kiên Giang và công văn số 32/HQĐT-NVngày 09/01/2015 của Cục Hảiquantỉnh Đồng Tháp báo cáo vướng mắc thực hiệnthủ tục tạm nhập tái xut gỗtừ Campuchia theo Thông tư số37/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương,Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng củadoanh nghiệp đã được ký kết trước ngày 08/12/2014 (ngày Thông tư 37/2014/TT-BCT dẫn trên có hiệu lực), do vậy, căn cứKhoản 2 Điều 1 Thông tư 37/2014/TT-BCT thì thươngnhân được tiếp tục làm thủ tục tạm nhập đếnhết ngày 31 tháng 12 năm 2014.

2. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 18 LuậtHải quan năm 2001 (đã được sửa đổi, bổsung năm 2005) thì tờ khai hải quan đã đăng ký có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký. Căn cứquy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 154/2005/NĐ-CPngày 15/12/2005 của Chính phủ thì hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của tờ khai hải quan quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan thì được áp dụng cácchính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chínhsách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩucó hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Như vậy, đối chiếu với trường hợp vướng mắc khi tạm nhập táixuất gỗ nguyên liệu từ Campuchia nêu tạicông văn số 23/HQKG-NV và công văn số 32/HQĐT-NVdẫn trên, thì đối với các tờ khai hải quan nhập khẩu đã đăng ký vào ngày 31/12/2014 được áp dụng chính sách quản lý hàng hóa tạithời điểm ngày 31/12/2014 theo đúng quy định, tờkhai có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tnh Kiên Giang, Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để b/cáo);
-
Lưu: VT, GQ1 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha