TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 41/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan Kiên Giang

Ngày14/01/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 2732/Holcim-VN của Công ty TNHH xi măng Holcim Việt Nam phản ánh về việc CụcHải quan Kiên Giang từ chối một số C/O mẫu D của Công ty do C/O được cấp theohình thức cũ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đềnghị đơn vị báo cáo, gửi toàn bộ hồ sơ lô hàng có C/O bị từ chối nêu trên đểTổng cục Hải quan có cơ sở trả lời Công ty.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

(Gửikèm bản sao công văn số 2732/Holcim-VN )

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn