Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI
SỐ 41/LĐTBXH-CSLĐVL NGÀY 7 THÁNG 01 NĂM 2003 VỀ VIỆC
MUA CỔ PHẦN ƯU ĐàI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CPH

Kính gửi: Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội tỉnh Hưng Yên

Trả lời Công văn số 713/LĐTBXH ngày 24/12/2002 của Quý Sở về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công tycổ phần và điểm 4 Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23/10/2002 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách đối với người lao động khi chuyểndoanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, không quy định là tuyển dụng saungày 21/4/1998 thì không được mua cổ phần ưu đãi. Vì vậy người lao động đượcmua cổ phần ưu đãi.

2. Giải quyết chính sách đối với người lao động dôi dư vàchính sách mua cổ phần ưu đãi cho người lao động khi chuyển doanh nghiệp nhànước thành công ty cổ phần là hai chính sách riêng biệt. Vì vậy trong trườnghợp này người lao động được hưởng cả 2 chính sách.

3. Theo quy định tại tiết a khoản 3 Điều 3 Nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 thì "trợ cấp mất việc làm được tính theo sốnăm thực tế làm việc trong khu vực nhà nước...". Thời gian đi lao động ởnước ngoài của người lao động không phải là thời gian làm việc trong khu vựcnhà nước.

Đề nghị Quý Sở nghiên cứu kỹ văn bản để hướng dẫn cho doanhnghiệp thực hiện chính sách đối với người lao động.