Công văn

CÔNGVĂN

CỦA BỘ TƯ PHÁPSỐ 41/TP-DKGDBD NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2003

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH VĂN BẢN

Kính gửi: - VPTW Đảng

- VP Quốc hội

- VP Chủ tịch nước

- Tòa án nhân dân tốicao

- Viện Kiểm sát nhândân tối cao

- Các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Cơ quan Trung ươngcủa các đoàn thể

- UBND các tỉnh,thành phố trực thuộc TW

- Các Sở Tài nguyênvà Môi trường

- Công báo

Do sơ xuất trong khâuđánh máy, nên trong mẫu số 15 (Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụngđất, tài sản gắn liền với đất) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2003/TTLT /BTP-BTNMT ngày 4/7/2003 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môitrường hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về thếchấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có một số điểmđã in không chính xác, nay xin đính chính lại như sau:

1. Tại mẫu số 15 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số03/2003/TTLT /BTP-BTNMT (Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tàisản gắn liền với đất), điểm 5.1, mục 5, gạch đầu dòng thứ hai đã in là "Quyềnđược nhận tiền từ bên nhận bảo lãnh quyền sử dụng đất theo hợp đồng vay", nayđề nghị bỏ nội dung này.

2. Tại điểm 5.4, đề nghị thay các cụm từ "thế chấp" bằng cụmtừ "bảo lãnh", cụ thể trước in là:

"Xử lý quyền sử dụng đất, tài sản đã thế chấp để thu hồi nợtheo hợp đồng này:

Trường hợp các bên không thỏa thuận được việc xử lý quyền sửdụng đất, tài sản đã thế chấp để thu hồi nợ, thì bên nhận thế chấp có quyền xửlý theo quy định của pháp luật."

Nay xin đính chính lại là:

"Xử lý quyền sử dụng đất, tài sản đã bảo lãnh để thu hồi nợtheo hợp đồng này:

Trường hợp các bên không thỏa thuận được việc xử lý quyền sửdụng đất, tài sản đã bảo lãnh để thu hồi nợ, thì bên nhận bảo lãnh có quyền xửlý theo quy định của pháp luật."

Bộ Tư pháp xin cáo lỗi, rất mong được các cơ quan sửa giúp.