BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 410/BXD-TCCB
V/v: Biên soạn giáo trình cao đẳng nghề năm 2009.

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:Trường Cao đẳng xây dựng Công trình đô thị

Đểtừng bước nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn hoá nội dung chương trình, giáotrình trong các trường thuộc Ngành, đặc biệt là giáo trình đào tạo trình độ caođẳng nghề là chương trình đào tạo mới của Ngành. Sau khi xem xét thực tế khảnăng của Trường, Bộ giao cho Trường Cao đẳng xây dựng Công trình đô thị chủtrì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức biên soạn các giáo trìnhđào tạo trình độ cao đẳng nghề chuyên ngành điện công nghiệp và quản lý khu đôthị, cụ thể như sau:

1-Chuyên ngành điện công nghiệp:

-Điện máy: 130 trang;

-Thực hành trang bị điện: 170 trang;

2-Chuyên ngành Quản lý khu đô thị:

-Quản lý hệ thống thiết bị kỹ thuật: 150 trang;

-Quản lý quy hoạch kiến trúc cảnh quan và môi trường: 100 trang.

Cộng:550 trang.

Đơngiá biên soạn giáo trình lấy theo quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 16/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thươngbinh và Xã hội, cụ thể:

-Kinh phí biên soạn giáo trình: 550 trang x 70.000 đ = 38.500.000 đ

-Kinh phí sửa chữa biên tập: 550 trang x 40.000 đ = 22.000.000 đ

-Kinh phí Thẩm định, nhận xét: 550 trang x 35.000 đ = 19.500.000 đ

Tổngsố kinh phí biên soạn là : 80.000.000 đ.

(Tám mươi triệu đồng chẵn).

Yêucầu Trường tiến hành lập kế hoạch cụ thể cho các nội dung nói trên và gửi về Bộ(Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/4/2009. Việc biên soạn các giáo trình đào tạonói trên hoàn thành trước ngày 30/12/2009, để Bộ tiến hành nghiệm thu và triểnkhai, áp dụng.

Bộthông báo để Trường biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNGCao lại Quang