TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 410/GSQL-GQ1
V/v cửa khẩu tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quốc tế Hải Ninh.
(Đ/c: số 10 Lê Văn Tám, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 02/CV-HN ngày08/5/2013 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quốc tế Hải Ninh về việc cửa khẩutái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 11Thông tư số 05/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 18/02/2013 quy định về hoạtđộng kinh doanh tạm nhập tái xuất một số hàng hóa thì hàng hóa đã qua sử dụngchỉđược tái xuất qua cửa khẩu quốc tế.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Quý công ty được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn