UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 410/SGTVT-QLVT V/v dừng hoạt động vận tải hành khách du lịch, xe buýt và xe taxi trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Công an thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các đơn vị vận chuyển khách du lịch, xe taxi, xe buýt;
- Đài Phát thanh và Truyền hình H
i Phòng;
- Báo Hải Phòng, An ninh Hải Phòng;
- Các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý vận tải, Thanh tra S
Giao thông vận tải; Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Chỉ thị số 09/CT- UBND ngày 22/02/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố.

S Giao thông vận tải yêu cầu như sau:

1. Tạm đình chỉ các hoạt động sau kể từ 18h00’ ngày 22/2/2021 cho đến khi có chỉ đạo mới của Ủy ban nhân dân thành phố:

- Vận chuyển khách du lịch, bao gồm: xe ô tô, phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch; xe hợp đồng vận chuyn khách du lịch; xe taxi vận chuyển khách du lịch; xe bốn bánh gắn động cơ điện và động cơ xăng vận chuyển khách du lịch trong phạm vi hạn chế trên địa bàn thành phố.

- Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt.

- 70% số đầu xe của các hãng taxi trên địa bàn. Các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi gửi danh sách xe, lái xe hoạt động về Sở Giao thông vận ti trước 8h00’ ngày 23/2/2021.

2. Sở Giao thông vận tải đề nghị:

- Công an thành phố phối hợp kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng cho thuê xe du lịch? Mẫu hợp đồng soạn sẵn.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng phối hợp tuyên truyền nội dung văn bản này tới các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết, thực hiện.

3. Giao Thanh tra Sở, Phòng Quan lý vận tải, Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng kim tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU; (đ b/cáo)- Bộ GTVT; (đ b/cáo)
- UBND TP; (đ
b/cáo)
- Như trên;
- S
GTVT các tnh, TP;
- GĐ, các PGĐ S
;
- Bộ CH BĐBP HP;
- C
ng vụ ĐTNĐ khu vực I;
- Website S
;
- Lưu: VP, QLVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Huy