BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 410/TCHQ-GSQL
V/v thông báo định mức và báo cáo thanh khoản

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Nokia Việt Nam.
(Đ/c: Số 8, đường 6, KCN VSIP Bắc Ninh, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được văn bảnngày 10/12/2012 của Công ty TNHH Nokia Việt Nam về việc thông báo định mức sảnphẩm và báo cáo thanh khoản; về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Đồng ý về nguyên tắc thủ tục thôngbáo định mức, thanh khoản tờ khai hàng hóa theo đề nghị của Công ty TNHH NokiaViệt Nam tại văn bản ngày 10/12/2012. Cụ thể:

- Về thông báo định mức: Công tyđăng ký định mức trên cơ sở mã nguyên vật liệu chi tiết trước khi làm thủ tụcxuất khẩu lô hàng đầu tiên của mã sản phẩm trong bảng thông báo định mức;

- Về thanh khoản: Công ty được sửdụng báo cáo tồn kho vào cuối mỗi quý và báo cáo tiêu hủy từ hệ thống SAP củaCông ty thay thế báo cáo thanh khoản hàng quý.

Khi Công ty chính thức đi vào hoạtđộng sản xuất kinh doanh nếu phát sinh các vướng mắc thì trên cơ sở báo cáo, đềxuất của Công ty, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để QuýCông ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Bắc Ninh (để biết, thực hiện);
- Lưu: VT, CSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh