BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 410/TCT-CS
V/v Hóa đơn giảm giá, chiết khấu thương mại

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3314/CT-KT 1 ngày24/11/2011 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn về việc sử dụng hoá đơnđối với trường hợp giảm giá, chiết khấu thương mại. Về vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Về việc viết hoá đơn đối với phần giảm giá hàng bán, chiếtkhấu thương mại của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV), ngày11/1/2010, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đã có công văn số 2830/CT-KTI phản ánh vướngmắc và đề xuất như sau:

"Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục thuếtỉnh Bắc Ninh kính đề nghị Tổng cục Thuế cho phép SEV xuất hoá đơn GTGT điềuchỉnh giảm giá theo số lượng hàng đã bán cho từng khác hàng, không phải kê sốhoá đơn được giảm giá mà kèm theo bảng kê chi tiết danh sách các IMEI đã xuấtbán cho từng khách hàng".

Tại công văn số SEV-FIN 01/10/10, Công ty SEV cũng đề nghịnhư sau:

"Chúng tôi làm công văn này kính mong Cục thuế Bắc Ninhxem xét vả chấp thuận cho công ty Samsung được phép xuất hoá đơn GTGT đối vớicác khoản giảm giá, chiết khấu kể từ ngày 01/01/2010 mà không phải ghi chi tiếtđiều chỉnh cho các số, ký hiệu hoá đơn nào. Thay vào đó, chúng tôi sẽ đính kèmbảng kê chi tiết các khoản giảm giá hoặc chiết khấu thương mại (theo model),được tính toán dựa trên chính sách chiết khấu giảm giá của Công ty cũng như hợpđồng đã ký với khách hàng. Công ty Samsung cam kết sẽ thực hiện nghiêm chỉnhviệc lưu trữ chứng từ và căn cứ cho việc giảm giá trên và sẵn sàng cung cấp đầyđủ danh sách IMEI được giảm giá khi cơ quan thuế yêu cầu,,

Do đo, trên cơ sở đề nghị của Công ty SEV và Cục thuế tỉnhBắc Ninh, đồng thời để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, BộTài chính đã có công văn số 18102/BTC-TCT ngày 31/12/2010 trả lời Cục thuế tỉnhBắc Ninh, hướng dẫn sử dụng hoá đơn đối với trường hợp giảm giá, chiết khấuthương mại cho công ty SEV. Đề nghị Cục thuế nghiên cứu và hướng dẫn đơn vịthực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bắc Ninh được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Công ty TNHH SamSung Electronics Việt Nam;
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn