BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4100/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Máy cắt kim loại

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1777/HQHCM-TXNK ngày 11/07/2011 của CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc trong việc phân loại mặt hàng"Máy cắt chặt tấm kim loại bằng thuỷ lực hiệu YUHONG " thuộc tờ khaihải quan số 2536/NK /KD/C02H ngày 05/10/2010 do Công ty TNHH MTV Cơ khí Thép SMCnhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi banhành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 và Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính, Thông tư số 49/2010/TT-BTCngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại, áp dụng mức thuế đối vớihàng hoá xuất khẩu nhập khẩu; tham khảo chú giải HS 2007 thì:

1. Mặt hàng "máy cắt đứt kim loại" nếu thoả mãnchú giải 7 nhóm 84.61 thì phân loại vào phân nhóm 8461.50, mã số và thuế suấtcụ thể tuỳ theo hệ thống điều khiển của máy.

2. Mặt hàng "máy cắt xén kim loại" nếu thoả mãnchú giải 5 nhóm 84.62 thì phân loại vào phân nhóm 8462.31 hoặc phân nhóm8462.39, mã số và thuế suất cụ thể tuỳ theo hệ thống điều khiển của máy.

Do kết quả chứng thư giám định của Vinacontrol và hồ sơ củađơn vị gửi không đủ các thông số kỹ thuật để xác định nguyên lý hoạt động củamáy nên Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra cụthể mặt hàng có vướng mắc là loại nào trong 02 loại nêu trên để xác định mã số,thuế suất theo quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường