BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
Số: 4100/TCT-CS
V/v tiền sử dụng đất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2014.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên
Trả lời công văn số 2200/CT-THNVDT ngày 13/8/2014 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên vướng mắc về miễn tiền sử dụng đất theo Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Khoản 3 Điều 13, Khoản 1 Điều 15, Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:
"Điều 13. Miễn tiền sử dụng đất
3. Người được giao đất ở mới theo dự án di dời do thiên tai được miễn nộp tiền sử dụng đất khi không được bồi thường về đất tại nơi phải di dời (nơi đi)";
"Điều 15. Hồ sơ đề nghị và nơi tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất
1. Hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất gồm:
1.1. Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền sử dụng đất; trong đó ghi rõ: diện tích, lý do miễn, giảm;
1.2. Giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất (bản sao có chứng thực), cụ thể:

>> Xem thêm:  Khi mua đất cần lưu ý những vấn đề gì ? Đặt cọc tiền mua đất có giá trị pháp lý như thế nào ?

...đ) Đối với đất xây dựng nhà ở cho người phải di dời do thiên tai phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền không được bồi thường, hỗ trợ di chuyển tại nơi phải di dời".
"Điều 17- Xử lý chuyển tiếp một số vấn đề phát sinh khi Thông tư có hiệu lực thi hành
...3. Đối với những hồ sơ đề nghị xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đã nộp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc đã chuyển cho cơ quan thuế trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì tiếp tục xử lý theo chính sách và giá đất tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ".
- Tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:
...đất để xây dựng nhà ở cho người phải di dời do thiên tai >> .
Căn cứ các quy định trên thì trường hợp hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất làm nhà ở do di dời khỏi nơi ngập lụt (vùng thiên tai) trước ngày 1/7/2014 thuộc diện được miễn nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở theo quy định tại Nghị định số 120/2010/CP (nêu trên).
Trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất từ ngày 1/7/2014 trở đi thì người được giao đất ở mới theo dự án di dời do thiên tai được miễn nộp tiền sử dụng đất khi không được bồi thường về đất tại nơi phải di dời (nơi đi) theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ; Trường hợp này người sử dụng đất phải làm hồ sơ đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất gửi tới cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư số 76/2014/TT-BTC.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (3);
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy viết tay nhưng đã bị mất giấy tờ mua bán ? Mua đất chỉ thỏa thuận qua lời nói ?