VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4101/VPCP-KTN
V/v điều tiết tiền thu xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATGT để thực hiện một số hạng mục công việc bảo đảm trật tự ATGT.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Giao thông Vận tải
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 2158/BGTVT-ATGT ngày 03 tháng 3 năm 2014), ý kiến của Bộ Tài chính (Côngvănsố 5859/BTC-HCSN ngày 07 tháng 5 năm 2014)về việc điều tiết tiền thu xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thôngđể thực hiện một s hạng mục côngviệc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiếnnhư sau:

Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tạicông văn nêu trên; Giải trình, làm rõ việc thực hiện một số hạng mục công việcbảo đảm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo khả thi, không trùng lắp nhiệm vụvà vận dụng quy định hiện hành, báo cáo Thủtướng Chính phủ, tạo điều kiện cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Trợ lý Phó TTg Nguyễn Xuân Phúc, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC, TKBT;
- Lưu: VT,KTN(3).Hong(30 b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ