BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------

Số: 4102/TCHQ-TXNK

V/v: Áp mã HS cho mặt hàng cao su xuất khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2012

Kính gửi:

Hiệp hội Cao su Việt Nam.
(236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 213/HHCS ngày 20/7/2012 của Hiệp hội Cao su Việt Nam kiến nghị về việc áp mã số HS cho mặt hàng cao su xuất khẩu. Theo nội dung nêu trong công văn, Tổng cục Hải quan cần được làm rõ một số vấn đề sau:

Khi làm thủ tục nhập khẩu người nhập khẩu căn cứ vào thực tế hàng hóa nhập khẩu, các quy định hiện hành của nước nhập khẩu để phân loại hàng hóa. Vì vậy, việc người nhập khẩu phía Trung Quốc căn cứ vào mã số HS trên tờ khai hải quan của Việt Nam để phân loại theo trình bày tại công văn của Hiệp hội là không có cơ sở.

Về mã hàng hóa trên CO, đề nghị Hiệp hội liên hệ với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để được hướng dẫn thực hiện; để giải quyết vụ việc, đề nghị Hiệp hội làm rõ việc tại sao người nhập khẩu phía Trung Quốc căn cứ vào mã số HS trên tờ khai hải quan của Việt Nam để phân loại.

Công văn trả lời xin gửi về Cục Thuế xuất nhập khẩu – Tổng cục Hải quan trước ngày 11/08/2012./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang