BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4103/BTC-CST
V/v Hướng dẫn giảm 50% thuế GTGT đối với mặt hàng van, vòi

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố

Hiệnnay có một số doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng van, vòi đang gặp khó khăntrong việc xác định các mặt hàng này có thuộc diện được giảm 50% thuế GTGT.Nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinhtế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn chung nhưsau:

Tấtcả các sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất được quy định tại Quyết định 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009 và Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 màchưa được định danh chi tiết tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 18/2009/TT-BTC ngày 30/1/2009 thì vẫn thuộc diện được giảm 50% thuế GTGT.

Nhữngmặt hàng van, vòi thuộc nhóm 84.81 là tư liệu sản xuất có mức thuế suất 5% theoThông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính, sau được điều chỉnhlên mức thuế suất 10% theo Quyết định số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 thì sẽthuộc diện được giảm 50% thuế GTGT.

Đềnghị Cục Hải quan, cục Thuế các tỉnh, thành phố xác định thực tế hàng hóa đểthực hiện thống nhất./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đỗ Hoàng Anh Tuấn