B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4103/LĐTBXH-KHTC
V/v hướng dẫn thực hiện chính sách tiếp đón, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ tiền ăn, tiền phương tiện đi lại đối với người có công.

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

Kính gửi:

- Văn phòng Bộ;
- Cục Người có công.

Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chínhtại Công văn số 10332/BTC-HCSN ngày 28/7/2015 về việc điều chỉnh mức chi tiếpđón, thăm hỏi, quà tặng đối với người có công với cách mạng, Bộ hướng dẫn thựchiện như sau:

1. Mức chi đón tiếp, thăm hỏi, quàtặng, hỗ trợ tiền ăn, tiền phương tiện đi lại:

1.1. Chi đón tiếp, tặng quà đối vớicác thành viên của đoàn đại biểu người có công với cách mạng do Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hộitổ chức đến thăm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, mức chi 500.000đồng/người, trong đó:

a) Đối với quà tặng cá nhân: Mức chi400.000 đồng/người.

b) Chụp ảnh lưu niệm, nước uống, hoaquả...: Mức chi 100.000 đồng/người (kể cả cán bộ đi phục vụ đoàn và cán bộ đóntiếp).

1.2. Chi hỗ trợ tiền ăn, tiền phươngtiện đi lại:

a) Người có công với cách mạng ở cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộikhiếu nại hoặc giải quyết chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công vớicách mạng theo giấy mời của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; giấy giớithiệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc các bộ, ngành nếu gặp khó khăn,cơ nhỡ được xem xét hỗ trợ tiền ăn và tiền phương tiện đi tBộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đại diện Văn phòng Bộ tại Thànhphố Hồ Chí Minh; Cục Người có công; Văn phòng Bộ tại Hà Nội) về nơi cư trú.

b) Điều kiện hỗ trợ: Người có côngphải có giấy tờ tùy thân và giấy tờ liên quan đến nội dung khiếu nại hoặc giảiquyết chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, giấy mờihoặc giấy giới thiệu nêu tại điểm a, khoản 1.2, mục 1.

c) Mức hỗ trợ:

- Tiền ăn: Mức chi 70.000đồng/người/ngày, tối đa không quá 2 ngày giải quyết công việc tại Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội (Đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh; CụcNgười có công; Văn phòng Bộ tại Hà Nội) và số ngày đi đường từ Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về nơi cư trú.

- Tiền phương tiện đi lại từ Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội (đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh;Cục Người có công; Văn phòng Bộ tại Hà Nội) vnơi cư trú:Mức chi ti đa theo giá vé tàu, xe vận tải hành khách côngcộng thông thường.

d) Thẩm quyền giải quyết:

- Cục trưởng Cục Người có công quyếtđịnh chi hỗ trợ tiền ăn, tiền phương tiện đi lại đối với các trường hợp đếnkhiếu nại hoặc giải quyết chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công vớicách mạng tại Hà Nội.

- Chánh Văn phòng Bộ quyết định chihỗ trợ tiền ăn, tiền phương tiện đi lại đối với các trường hợp đến khiếu nạihoặc giải quyết chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạngtại Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Chi quà tặng của Lãnh đạo Đảng,Nhà nước, Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

- Đối với quà tặng tập thể: Mức chi5.500.000 đồng/đơn vị (trong đó: Tiền mặt là 5.000.000 đồng và quà tặng hiệnvật có giá trị 500.000 đồng).

- Đối với quà tặng cá nhân, gia đình:Mức chi 650.000 đồng (trong đó: Tiền mặt là 500.000 đồngvà quà tặng hiện vật có giá trị 150.000 đồng).

1.4. Chi quà tặng của Lãnh đạo Bộ,ngành, đoàn thể Trung ương:

- Đối với quà tặng tập thể: Mức chi3.500.000 đồng/đơn vị (trong đó: Tiền mặt 3.000.000 đồng và quà tặng bằng hiệnvật có giá trị 500.000 đồng).

- Đối với quà tặng cá nhân, gia đình:Mức chi 650.000 đồng/người hoặc gia đình (trong đó: Tiền mặt 500.000 đồng vàquà tặng bằng hiện vật có giá trị 150.000 đồng).

2. Chi mời cơm thân mật một số đoànđại biểu người công các địa phương: Mức chi thực hiện theo quy định tại Thôngtư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đóntiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị,hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

3. Tổ chức thực hiện:

3.1. Nguồn kinh phí cho các nội dungtại điểm 1, điểm 2 nêu trên do Ngân sách Trung ương đảm bảo, bố trí trong dựtoán chi sự nghiệp đảm bảo xã hội thông báo cho Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội hàng năm.

3.2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm thông báo và kiểm tra việc thực hiệnnguồn kinh phí này.

3.3. Cục trưởng Cục người có công,Chánh Văn phòng Bộ, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmtổ chức thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn này, quy định hiện hành của Luật Ngânsách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

3.4. Nội dung, mức chi tiếp đón, thămhỏi, quà tặng và hỗ trợ tiền ăn, tiền phương tiện đi lại đối với người có côngvới cách mạng theo hướng dẫn tại Công văn này được thực hiện từ ngày 08/10/2015và thay thế Công văn số 1615/LĐTBXH-KHTC ngày 23/5/2012 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Trong quá trình triển khai thực hiện,nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị kịp thời báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội để giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Lưu: VT, KHTC.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Văn Tí