BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------

Số: 4104/TCHQ-TXNK

V/v: Xác định phí bản quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Vinabata-Philip Morris.
(Cây số 8, Quốc lộ 1, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 517/VPM-KT ngày 23/7/2012 của Công ty TNHH Vinabata-Philip Morris về việc phí bản quyền liên quan đến quyền sử dụng nhãn hiệu thương mại cho hoạt động sản xuất, phân phối và phát triển thị trường.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có ý kiến trả lời doanh nghiệp tại công văn số 2574/TCHQ-TXNK ngày 30/5/2012. Theo đó, căn cứ quy định tại điểm 1.2.5 khoản 1 Điều 14 Thông tư số 205/2020/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì phí bản quyền, phí giấy phép do doanh nghiệp trả cho Công ty Philip Morris Global Brands (PMGB) là khoản phải cộng trong trị giá tính thuế hàng nhập khẩu. Trường hợp phí bản quyền, phí giấy phép nêu trên được tính một phần vào hàng hóa nhập khẩu, một phần căn cứ vào các yếu tố không liên quan đến hàng hóa nhập khẩu thì chỉ cộng vào trị giá giao dịch nếu có số liệu khách quan, định lượng được để phân định, tách biệt được phần phí bản quyền, phí giấy phép liên quan đến hàng hóa nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Vinabata-Philip Morris biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Cục KTSTQ (để p/hợp);
- Cục HQTP. Cần Thơ (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-TG (5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng