TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 4105/TCT-DNK
V/v: truy thu thuế đối với hoạt động
kinh doanh xe hai bánh gắn máy

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Cao Bằng.

Trả lời công văn số 542/CT-THDT ngày 7/10/2005 của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng hỏi về việc xử lý truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2a, Mục I Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế GTGT, thuế TNDN ua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy thì:

Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH thương mại và du lịch Nguyên Hùng tại tỉnh Cao Bằng thực hiện niêm yết giá bán xe hai bánh gắn máy theo giá bán do Công ty Honda Việt Nam công bố thống nhất trong cả nước hoặc trong từng vùng, địa phương, nhưng khi bán hàng ghi hóa đơn giao; cho khách hang theo giá thấp hơn giá niêm yết sẽ bị xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN theo giá niêm yết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến