VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4105/VPCP-KGVX
V/v bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại Dân ca quan họ Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnhBắc Ninh (công văn số 391/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2011), ý kiến của Bộ Kếhoạch và Đầu tư (công văn số 2193/BKHĐT-LĐVX ngày 9 tháng 4 năm 2011), Bộ Tàichính (công văn số 5171/BTC-ĐT ngày 21 tháng 4 năm 2011) và Bộ Văn hoá, Thểthao và Du lịch (công văn số 1171/BVHTTDL-DSVH ngày 15 tháng 4 năm 2011) vềviệc bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại - Dân ca quan họBắc Ninh theo mô hình sân khấu thực cảnh, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ýkiến như sau:

1. Đồng ý phải xây dựng Dự án Bảotồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại - Dânca quan họ Bắc Ninh. Về loại hình dự án, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần cóý kiến chỉ đạo, phù hợp với cam kết của Việt Nam với UNESCO. Cần thu hút đốitượng tham gia dự án bao gồm cả các xã thuộc tỉnh Bắc Giang đã được thừa nhậntrong dự án để trình UNESCO.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chủtrì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban nhân dân tỉnh BắcGiang, chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương làm dự án này trướcngày 15 tháng 7 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộVăn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang vàcác cơ quan liên quan biết, thực hiện ./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ