BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4107 TCHQ/KTTT
V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu đã tái xuất

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty TM&DV Thiết bị Y tế Thành Công
(101 G3A Thành Công - Ba Đình - Hà Nội)
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 728 ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Công ty TM và DV Thiết bị Y tế Thành Công về việc hoàn thuế GTGT đối với lô hàng máy phân tích sinh hoá máu nhập khẩu theo tờ khai số 7227/NK /KD/GL ngày 7 tháng 11 năm 2002 do nguyên nhân khách quan tái xuất theo tờ khai số 1350/XK /KD/GL ngày 20 tháng 5 năm 2003 tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 172/1998/TT /BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế XNK.

- Căn cứ Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chiết tiết thi hành Luật thuế GTGT.

Yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội kiểm tra toàn bộ hồ sơ lô hàng máy phân tích sinh hoá nhập khẩu theo tờ khai 7227/NK /KD/GL do nguyên nhân khách quan đã tái xuất theo tờ khai số 1350/XK/KD/GL thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu được tính là số thuế GTGT đầu vào khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ. Trường hợp Công ty có số thuế GTGT đầu vào lớn hơn số thuế GTGT đầu ra, cơ quan thuế sẽ thực hiện việc khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đã nộp theo quy định tại phần D Thông tư số 122/2000/TT /BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty biết và làm việc với Cục Hải quan Hà Nội để được giải quyết cụ thể.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thành Đức