BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4109/BKHCN-ĐTG
V/v phúc đáp Văn thư số 78/CV-TRABAC

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Côngty Cổ phần Sản xuất và Chế tạo Ô tô TRACIMEXCO

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Văn thư số78/CV-TRABAC ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế tạoÔ tô TRACIMEXCO (TRACIMEXCO) đề nghị chấp thuận về mức độ rời rạc của bộ linh kiệnô tô nhập khẩu. Căn cứ quy định tại Thông tư số 05/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng3 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyếtđịnh số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học vàCông nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng10 năm 2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa ô tô; căn cứ nội dung vàHồ sơ Hợp đồng chuyển giao công nghệ ký kết giữa TRACIMEXCO với Xiamen GoldenDragon Bus Co., Ltd. (Trung Quốc) và tình hình thực hiện Hợp đồng chuyển giaocông nghệ, yêu cầu về an toàn, kỹ thuật và thương hiệu của các hãng sản xuấtnước ngoài; căn cứ cơ sở pháp lý của Dự án sản xuất, lắp ráp xe ô tô kháchCoaster 29 chỗ ngồi của TRACIMEXCO đã được UBND tỉnh Bắc Kạn cấp phép và đượcsự đồng ý của các Bộ, ngành liên quan; căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, kỹthuật của cơ sở sản xuất, lắp ráp xe ô tô tại TRACIMEXCO, theo đề nghị của BộCông Thương tại Công văn số 11460/BCT-CNNg ngày 12 tháng 12 năm 2013, Bộ Khoahọc và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Đề nghị TRACIMEXCO chịu trách nhiệm về các nộidung liên quan đến sản xuất, lắp ráp xe ô tô khách Coaster Golden DragonXML6700 trong Hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được ký kết và thực hiện đúngcác quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ. Đồng thời, TRACIMEXCO phảibảo đảm có yêu cầu cụ thể đối với các nhà cung cấp linh kiện để các yêu cầucông nghệ, chất lượng sản phẩm đáp ứng điều kiện hoạt động, vận hành của xe ôtô khách.

2. Dự án sản xuất, lắp ráp xe ô tô khách củaTRACIMEXCO đã được cấp phép và nhận được sự đồng ý của UBND tỉnh Bắc Kạn (Vănbản số 903/UBND-KTTH ngày 07 tháng 7 năm 2005), các Bộ, ngành liên quan.

3. TRACIMEXCO là doanh nghiệp đầu tư tại địa bàntỉnh Bắc Kạn thuộc địa bàn miền núi phía Bắc có điều kiện kinh tế - xã hội đặcbiệt khó khăn. Việc Công ty tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô,đảm bảo công ăn, việc làm cho cán bộ, công nhân viên tại Bắc Kạn bằng việc sảnxuất thêm mặt hàng ô tô chở khách là việc làm cần khuyến khích.

4. Hiện tại, công nghệ chế tạo ô tô và phụ tùngthường xuyên thay đổi theo hướng nâng cao chất lượng và độ an toàn, hợp lý hóacác chi tiết nhằm tăng sức cạnh tranh, giảm giá thành. Trên cơ sở hợp tác vàcông nghệ đã được chuyển giao từ Xiamen Golden Dragon Bus Co., Ltd. (TrungQuốc), Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, xe Coaster 29 chỗ ngồi nhãn hiệu"Golden Dragon" do TRACIMEXCO lắp ráp với thiết kế kết cấu gắn kếtcác thanh gia cường cho phần thân - vỏ xe và thực hiện kết cấu liên kết 06 cụmchi tiết chính: cụm nóc, cụm sàn, cụm sườn trái, cụm sườn phải, cụm trước, cụmsau là hợp lý, phù hợp với điều kiện đầu tư công nghệ tại cơ sở sản xuất, lắpráp ô tô của TRACIMEXCO.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ đồng ý với kiến nghịcủa TRACIMEXCO và đề nghị của Bộ Công Thương và chấp thuận về mức độ rời rạccủa các bộ linh kiện ô tô theo Hợp đồng chuyển giao công nghệ đã ký kết vớiXiamen Golden Dragon Bus Co., Ltd. (Trung Quốc), trong đó phần thân - vỏ xe đểlắp ráp xe ô tô Golden Dragon Coaster 29 chỗ ngồi đã sơn nhúng ED (Electrodeposition)được TRACIMEXCO nhập khẩu trước thời điểm Công ty có Văn thư giải trình số78/CV-TRABAC ngày 08 tháng 10 năm 2013.

6. Theo quy định tại Thông tư số 05/2012/TT-BKHCNngày 12 tháng 3 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, khung xe ô tô có chiềudài từ 3,7 m trở lênđược phép sơn tĩnh điện trước khi nhập khẩu. Tuynhiên, đối với các lô hàng tiếp theo, việc sơn nhúng ED 06 cụm chi tiết thân -vỏ xe nêu trên và các cụm chi tiết lớn khác của xe, đề nghị Công ty cân nhắcthêm phương án phối hợp, tận dụng các dây chuyền sơn ED đã được một số doanhnghiệp trong nước đã đầu tư để bảo đảm chất lượng xe ô tô đối với công đoạn hànvỏ với khung sau khi đã sơn ED.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Công ty Cổphần Sản xuất và Chế tạo Ô tô TRACIMEXCO biết và liên hệ với cơ quan có liênquan để làm thủ tục nhập khẩu theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương;
- Tổng cục HQ;
- Chi cục HQ tỉnh Bắc Kạn;
- Lưu: VT; TĐC; Vụ ĐTG.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
Đỗ Hoài Nam