BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4109 TCHQ/KTTT
V/v TL vướng mắc về chứng từ

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Doanh nghiệp tư nhân SXTM Phương Bình
(1618 Phạm Thị Hiền, Phường 6, Quận 8, TP.HCM)
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn không số của Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại Phương Bình về vướng mắc về chứng từ trong việc xét hoàn (thanh khoản thuế đối với nguyên liệu nhựa nhập khẩu để sản xuất bao bì nhựa chuyên dùng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 172/1998/TT /BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế XNK của Bộ Tài chính.

- Căn cứ công văn số 240 TC/TCT ngày 19 tháng 1 năm 2000 của Bộ Tài chính về bổ sung chứng từ thanh toán trong bộ hồ sơ hoàn thuế.

- Căn cứ công văn số 8282 TC/TCT ngày 12 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính về chứng từ thanh toán đối với hàng hoá dịch vụ xuất khẩu thì:

Trường hợp bên mua uỷ quyền cho bên thứ ba là tổ chức cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán tiền hàng hoá cho cơ sở kinh doanh ở Việt Nam (cơ sở xuất khẩu) thì việc thanh toán theo uỷ quyền phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (hoặc Phụ lục hợp đồng nếu có): Chứng từ thanh toán cho hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu trong trường hợp này là Giấy báo có của nh bên xuất khẩu.

Như vậy, nếu trường hợp thanh toán hộ nêu tại công văn trên của Doanh nghiệp đáp ứng hồ sơ quy định tại Thông tư số 172/1998/TT /BTC và quy định nêu trên thì được chấp nhận đề hoàn (thanh khoản) thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Doanh nghiệp, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về Tổng cục để được hướng dẫn thêm.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thành Đức