BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 411/BXD-TCCB
V/v: Biên soạn giáo trình cao đẳng nghề năm 2009.

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:Trường Cao đẳng nghề Cơ giới, Cơ khí XD số 1

Đểtừng bước nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn hoá nội dung chương trình, giáotrình trong các trường thuộc Ngành, đặc biệt là giáo trình đào tạo trình độ caođẳng nghề là chương trình đào tạo mới của Ngành. Sau khi xem xét thực tế khảnăng của Trường, Bộ giao cho Trường Cao đẳng nghề Cơ giới, Cơ khí xây dựng số 1chủ trì, phối hợp với các trường có liên quan để tổ chức biên soạn các giáotrình đào tạo trình độ cao đẳng nghề chuyên ngành cơ giới, cơ khí xây dựng, cụthể như sau:

1-Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng: 140 trang;

2-Hàn TIG: 100 trang;

3-Kỹ thuật điện - điện tử công nghiệp: 100 trang;

Tổngcộng: 340 trang.

Đơngiá biên soạn giáo trình lấy theo quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 16/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thươngbinh và Xã hội, cụ thể:

-Kinh phí biên soạn giáo trình: 340 trang x 70.000 đ = 24.000.000 đ

-Kinh phí sửa chữa biên tập: 340 trang x 40.000 đ = 14.000.000 đ

-Kinh phí Thẩm định, nhận xét: 340 trang x 35.000 đ = 12.000.000 đ

Tổngsố kinh phí biên soạn là : 50.000.000 đ.

(Năm mươi triệu đồng chẵn).

Yêucầu Trường tiến hành lập kế hoạch cụ thể cho các nội dung nói trên và gửi về Bộ(Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/4/2009. Việc biên soạn các giáo trình đào tạonói trên hoàn thành trước ngày 30/12/2009, để Bộ tiến hành nghiệm thu và triểnkhai, áp dụng.

Bộthông báo để Trường biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNGCao lại Quang