BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 411/TCHQ-GSQL
V/v thông báo mẫu dấu và chữ ký trên C/O mẫu AK.

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo thông báo của Ban thư kýASEAN, Tổng cục Hải quan sao gửi danh sách mẫu dấu, tên và mẫu chữ ký của tổchức và cá nhân có thẩm quyền ký C/O mẫu AK của Hàn Quốc tại Phòng cấp Hải quanDaegu và Hải quan Jeju cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện. Theodanh sách này, một số chữ ký mới thay thế cho một số chữ ký đã thông báo trước đâyvà giá trị hiệu lực của các chữ ký (danh sách đính kèm gồm 3 trang).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

The Replaced Customs Official Authorized For IssuingKOR-ASEAN FTA C/O

Issuing Organization Name

Previous customs Official

New Customs Official

Remark

Daegu Main Customs

Assistant Director

Park Jae-Kook

Park Jae-Kook

Permanent

judge

Park Jong-man

Pyo Kyung-Hee

Replcement

Staff

Bae Eun-Ju

Kim Young-Hyo

Replcement

Jeju Customs

Assistant Director

Go Jang Woo

Ko Jang Woo

Permanent

staff

Park Jong Ho

Park Jong Ho

Permanent

Staff

Kim Doo Sik

Yu Seung Gil

Replcement

Certificates of Origin Issuing Authority forPreferential Tariff Concession

1. Issuing Organization Name(Issuing No: 120 – 08 – XXXXX)

Daegu Main Customs

2. Address, Telephone, Fax

- Address: 182, Dongdaegu-ro,Dong-gu, Daegu, SEOUL 701-706 KOREA

- Telephone: 82-53-664-5212 –Fax: 82-53-664-5229

3. Issuing for: GSP,GSTP, GATT- TNDC, APTA(ESCAP), Kor-Sing FTA, Kor-ASEAN FTA

4. Official Stamps(Certifying Authority)

Công văn 411/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu chữ ký trên C/O mẫu AK

Công văn 411/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu chữ ký trên C/O mẫu AK

5. Signatures of AuthorizedSignatories

Assistant Director

872195

Park Jae-Kook

Công văn 411/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu chữ ký trên C/O mẫu AK

Judge

772143

Pyo Kyung-Hee

Công văn 411/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu chữ ký trên C/O mẫu AK

Staff

940922

Kim Young-Hyo

Công văn 411/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu chữ ký trên C/O mẫu AK

6. Date of Enforcement:January. 1. 2009

Certificates of Origin Issuing Authority forPreferential Tariff Concession

1. Issuing Organization Name

Jeju Customs

2. Address, Telephone, Fax

2, Gonghang-ro, Jeju-si, Jejuspecial self-governing Province, Korea

Tel. 82-64-741-6313 Fax.82-64-741-6319

3. Issuing for: Kor-Sing FTA,Kor-ASEAN FTA

4. Official Stamps (CertifyingAuthority)

Công văn 411/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu chữ ký trên C/O mẫu AK

Công văn 411/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu chữ ký trên C/O mẫu AK

5. Signatures of AuthorizedSignatories

Title

Name

Assistant Chief

Ko Jang Woo

Công văn 411/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu chữ ký trên C/O mẫu AK

Staff

Park Jong Ho

Staff

Yu Seung Gil

6. A date of Enforcement:January. 6. 2009