BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 411/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 3 tháng 2 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 58611/CT-TTr ngày 17/11/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về giá tính thuế GTGT đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, sau khi báo cáo xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 15 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế GTGT đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành như sau:

" 15. Đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, hợp đồng ký với khách hàng theo giá trọn gói (ăn, ở, đi lại) thì giá trọn gói được xác định là giá đã có thuế GTGT.

Giá tính thuế được xác định theo công thức sau:

Giá tính thuế

=

Giá trọn gói

1+ thuế suất

Trường hợp giá trọn gói bao gồm cả các khoản chi vé máy bay vận chuyển khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam đi nước ngoài, các chi phí ăn, nghỉ, thăm quan và một số khoản chi ở nước ngoài khác (nếu có chứng từ hợp pháp) thì các khoản thu của khách hàng để chi cho các khoản trên được tính giảm trừ trong giá (doanh thu) tính thuế GTGT.”

Theo Điều 28 Công ước viên của Bộ Ngoại giao ngày 18/4/1961 về quan hệ ngoại giao:

"Điều 28

Các khoản tiền mà cơ quan đại diện thu trong việc tiến hành các công việc được miễn mọi thứ thuế và lệ phí."

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu tại công văn số 58611/CT-TTr ngày 17/11/2014 nêu trên, theo đó, trường hợp trong năm 2013 Công ty cổ phần HANOIREDTOUR có ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ du lịch lữ hành với khách hàng theo giá trọn gói, trong đó có chi phí làm visa tại Việt Nam cho khách du lịch Việt Nam đi du lịch nước ngoài do Đại sứ quán, cơ quan lãnh sự quán nước ngoài thu thì chi phí này được giảm trừ khi xác định giá tính thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, CST, HTQT -BTC;
- Vụ PC, HTQT -TCT;
- Lưu: VT,CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?