ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số 411/VP-ĐT V/v cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với nhà có nguồn gốc mua hóa giá, mua theo Nghị định số 61/CP có diện tích nhà, đất khác so với chủ quyền gốc.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2001

Kính gửi

- Sở Địa chính - Nhà đất thành phố
- Cục Thuế thành phố

Xét đề nghị của Sở Địa chính - Nhà đất thành phốtại công văn số 1497/CV-ĐB ngày 15/02/2001 về việc cấp đổi giấy chứng nhậnquyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với nhà có nguồn gốc mua hóa giá,mua theo Nghị định số 61/CP có diện tích tăng thêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhândân thành phố Vũ Hùng Việt có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Trường hợp nhà có nguồn gốc mua hóa giá, muatheo Nghị định số 61/CP nay cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyềnsử dụng đất ở, lại có diện tích nhà, đất sai khác, phải tính toán tiền nhà ở vàđất ở để thu nộp ngân sách hay chi trả lại, cụ thể như sau:

+ Tiền sử dụng đất đối với phần diện tích saikhác tính thu theo quy định tại Nghị định số 38/2000 ngày 23/8/2000 của Chínhphủ.

+ Phần diện tích nhà tăng thêm do tự xây dựngsau khi mua nhà, thu thuế và các khoản thu khác theo quy định.

+ Phần diện tích nhà sai khác trước khi mua nhàthuộc sở hữu Nhà nước, phải tính phần giá trị xây dựng theo quy định của Nghịđịnh số 61/CP và các khoản khác theo quy định.

- Giao cho Sở Địa chính - Nhà đất thành phố phốihợp với Cục Thuế thành phố quy định thủ tục đơn giản, thuận lợi cho chủ sở hữuvề cách tính thu, trả tiền đối với diện tích nhà sai khác trước khi mua nhàthuộc sở hữu Nhà nước. Ngành thuế tính tiền sử dụng đất, giá trị nhà sai khácvà các khoản thu khác theo quy định để thu nộp hay chi trả lại cho các chủ sởhữu.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố xin truyềnđạt ý kiến chỉ đạo nêu trên để các đơn vị có liên quan thực hiện.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ
PHÓ VĂN PHÒNGNguyễn Văn Hiệp