BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4110/BNN-KH
V/v bố trí vốn TPCP năm 2011 dự án Hồ chứa nước Rào Đá, tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Bình

Phúc đáp Văn bản số 2885/UBND ngày26/11/2010 UBND tỉnh Quảng Bình về việc xin bố trí vốn trái phiếu Chính phủ năm2011 các công trình thuộc dự án Hồ chứa nước Rào Đá, tỉnh Quảng Bình còn thiếuvốn, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Kinh phí để thanh toán khối lượnghoàn thành: theo Quyết định phê duyệt dự án, phần vốn do UBND huyện Quảng Ninhlàm Chủ đầu tư là 35.414 triệu đồng đã được bố trí đủ (đến hết kế hoạch 2009 là30.500 triệu đồng và kế hoạch 2010 là 4.900 triệu đồng). Kinh phí phát sinh khithực hiện, đề nghị Chủ đầu tư lập hồ sơ trình Bộ xem xét, đưa vào điều chỉnhtổng mức đầu tư.

2. Kinh phí hạng mục cấp nước sảnxuất và sinh hoạt cho 2 thôn Rào Đá và Quyết Thắng: Bộ đã có văn bản số 1471/BNN-XD ngày 20/5/2010 đồng ý về nguyên tắc cho nghiên cứu bổ sung các hạngmục trên vào dự án Hồ chứa nước Rào Đá; sử dụng nguồn vốn kết dư (bao gồm cả dựphòng) của dự án. Đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với Ban Quản lý đầu tư và XDTL 5rà soát lại toàn bộ dự án, trình Bộ xem xét.

3. Kinh phí khắc phục các tuyến kênhDuy Ninh – Hàm Ninh: đây là các hạng mục thuộc dự án, bị hư hỏng trong đợt mưalũ lớn vừa qua tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Đề nghị Chủ đầu tư rà soát kỹ, loạibỏ phần kinh phí thuộc trách nhiệm của nhà thầu, đơn vị bảo hiểm,… báo cáo Bộxem xét.

4. Kinh phí bổ sung phát sinh đềnbù, giải phóng mặt bằng: hợp phần này đã được Bộ chuyển cho UBND tỉnh QuảngBình trực tiếp quản lý; kinh phí do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cấptrực tiếp cho Tỉnh trong nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do địa phương quản lý.Đề nghị Tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh và phân bổ nguồn vốn kế hoạch năm2011 theo thẩm quyền.

Đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạoUBND huyện Quảng Ninh khẩn trương hoàn thành dứt điểm các hạng mục được giaolàm chủ đầu tư, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng trong năm 2011./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- UBND huyện Quảng Ninh;
- Vụ KH, Cục QLXDCT;
- Ban QLĐT&XDTL 5;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng