BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4111/BNN-XD
V/v chi phí xây dựng hạng mục cầu Nước Đục (DA Ô Môn-Xà No giai đoạn 2) sang chi phí bồi thường GPMB, tái định cư

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Phúc đáp văn bản số 2633/UBND-NCTHngày 05/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v xin điều chuyển khoảnmục chi phí xây lắp của cầu Nước Đục thuộc dự án Ô Môn-Xà No giai đoạn 2 tỉnhHậu Giang, Kiên Giang. Sau khi xem xét, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,có ý kiến như sau:

1. Do nguồn vốn hạn chế nên chưa bốtrí được vốn ngân sách thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý cho dự án Ô Môn –Xà No giai đoạn 2, vì vậy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị đưaphần lớn các hạng mục của dự án Ô Môn – Xà No giai đoạn 2 vào dự án “Quản lýthủy lợi phục vụ phát triển nông thôn đồng bằng sông Cửu Long” (WB6) và đã đượcnhà tài trợ đồng ý.

2. Hiện nay dự án WB6 đang tích cựctriển khai công tác chuẩn bị, dự kiến thời gian ký kết Hiệp định vay vốn để đầutư dự án vào khoảng tháng 6/2011, sau đó mới triển khai thực hiện. Việc điềuchuyển vốn từ khoản mục chi phí xây dựng sang khoản mục chi phí đền bù giải phóngmặt bằng, tái định cư còn phụ thuộc vào ý kiến của nhà tài trợ, do vậy Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị tại thời điểm sau khi ký Hiệp định, Bộsẽ bàn với Tỉnh giải pháp để sớm triển khai hạng mục này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Kế hoạch;
- Sở NN&PTNT Hậu Giang;
- Ban 10;
- Lưu: VT, Cục XD(HN, B2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng