BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4113/TCT-KK
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

Kính gửi:CụcThuếtỉnhVĩnhPhúc

Trả lời Công văn số 2140/CT-KTT1 ngày 04/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc về việcbù trừ thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ của Chi nhánh Công ty Honda tạiHà Nam; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫnthi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CPngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/02/2012 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướngdẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty HondaViệt Nam có dự án đầu tư khác tỉnh, thành phố nơi Công ty có trụ sở chính, đồngthời dự án gắn với việc thành lập pháp nhân mới là Chi nhánh Công ty Honda ViệtNam tại Hà Nam từ tháng 7/2011, Chi nhánh hạch toán độc lập, kê khai, nộp thuếgiá trị gia tăng theo phương pháp khấu tr. Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam thực hiện kê khai thuế giátrị gia tăng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh mẫu 01/GTGT và hoạt động đầutư dự án mẫu 02/GTGT đến hết tháng 03/2013.

Từ tháng 4/2013 (dự án chưa hoàn thành), Công tyHonda Việt Nam quyết định Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam không trựctiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu và chuyển đổi hình thức hạch toán kếtoán từ hạch toán độc lập sang hạch toán phụ thuộc, đồng thời chuyển đổi phươngpháp kê khai khấu trừ tại Hà Nam sang kê khai thuế giá trị gia tăng tập trung tại trụ sở chính theo điểm dKhoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính(Công ty Honda Việt Nam kê khai nộp thuế giá trịgia tăng cho Chi nhánh tại Hà Namtheo tỷ lệ % tính trên doanh thu) thì Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại HàNam không phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Chi nhánh Công ty Honda Việt Namtại Hà Nam đề nghị Cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận số tiền thuế giá trịgia tăng còn được khấu trừ của dự án để bàn giao cho Công ty Honda Việt Nam kèmtheo toàn bộ hồ sơ chứng từ, Công ty Honda Việt Nam thực hiện kê khai khấu trừthuế giá trị gia tăng cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cục Thuế tỉnhVĩnh Phúc theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đượcbiết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Hà Nam;
- Lưu: VT, KK 2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí