VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4118/VPCP-QHQT
V/v dự án “Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright”

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.
- Ban Đối ngoại Trung ương Đảng,
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 5599/QHQT ngày 03 tháng 7 năm 2003) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam về việc Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai dự án “Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright” do Viện Phát triển Quốc tế Havard (HIID) Hoa Kỳ viện trợ. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với phía tài trợ chỉnh sửa Văn kiện dự án theo 2 điểm cơ bản sau:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thẩm quyền của Việt Nam chịu trách nhiệm giám sát nội dung, chương trình đào tạo do Fulbright tài trợ, nếu uỷ quyền cho Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thì phải quy định điều này vào Văn kiện dự án.

2. Văn kiện dự án phải làm rõ kế hoạch hoạt động cho từng năm, kinh phí định mức chi và cơ chế quản lý tài chính.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn HIID tiến hành các thủ tục cần thiết để xin giấy phép hoạt động theo quy định. Sau khi văn kiện dự án đã được chỉnh sửa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản