BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4119/LĐTBXH-BHXH
V/v đóng BHXH của người lao động

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2004

Kínhgửi: Công ty TNHH CHUTEX tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn ngày 27 tháng 10năm 2004 của quý Công ty đề nghị hướng dẫn về việc đóng bảo hiểm xã hội đối vớingười lao động trong thời gian thử việc. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cóý kiến như sau:

Theo quy định tại tiết d điểm 3Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng laođộng thì thời gian thử việc được tính là thời gian thực hiện hợp đồng lao động.Do vậy, việc đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian này được thực hiện như sau:

- Nếu hợp đồng lao động có thời hạntừ 3 tháng trở lên, thì trong thời gian thử việc, người sử dụng lao động vàngười lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Điều 36Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định 12/CP ngày 26/1/1995 củaChính phủ.

- Nếu hợp đồng lao động có thời hạndưới 3 tháng, thì trong thời gian thử việc người sử dụng lao động phải trảkhoản bảo hiểm xã hội vào tiền lương hoặc tiền công cho người lao động để họtham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc tự lo về bảo hiểm xã hội.

Các khoản bảo hiểm xã hội này đượcquy định tại điểm 2 Mục II Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của BộLao động - Thương binh và Xã hội, gồm có: Bảo hiểm xã hội bằng 15% tiền lương,tiền công; bảo hiểm y tế bằng 2% tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động.

Đề nghị quý Công ty căn cứ vào quyđịnh trên, để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Phạm Đỗ Nhật Tân