BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 412/BXD-HĐXD
V/v: Xin ý kiến một số vướng mắc về thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định tại Nghị Quyết 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh ĐồngNai.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 189/SKHĐT-HTĐT ngày11/02/2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai Xin ý kiến một số vướng mắcvề thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định tại Nghị Quyết 33/2008/NQ-CP ngày31/12/2008 của Chính phủ. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc Chính phủ ra Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày31/12/2008 nhằm cải cách thủ tục hành chính rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư,nâng cao hiệu quả quản lý đối với các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, hạ tầngkỹ thuật khu công nghiệp. Theo đó, đối với dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, hạtầng kỹ thuật khu công nghiệp chỉ thực hiện đăng ký đầu tư theo hướng dẫn củaNghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ. Các dự án đầu tư xâydựng thứ phát, không phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và cấp giấy chứngnhận đầu tư. Việc xem xét dự án có đáp ứng các điều kiện về vốn pháp định, vốnthuộc sở hữu của chủ đầu tư, tổng mức đầu tư, và sự phù hợp với quy hoạch, …được thực hiện ở khâu thẩm định dự án quy định đối với từng loại dự án: đối vớiKhu đô thị mới theo Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ; đốivới khu nhà ở theo Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ; đốivới hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp theo Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày14/3/2008 của Chính phủ.

Để giải thích rõ và hướng dẫn một số nội dung của Nghị quyết33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ, Bộ Xây dựng đang soạn thảo Thôngtư hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch vàĐầu tư tỉnh Đồng Nai nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ HĐXD (VAM - 04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh