TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 412/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cổ phần ECOBA Việt Nam
(Địa chỉ: tầng 1+2 tòa nhà LIDECO, N09B1, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy)

Trả lời công văn số 020/2013/ECB-HQngày 12/5/2013 của Công ty cổ phần ECOBA Việt Nam hỏi về thủ tục hải quan vàchính sách thuế cho hàng hóa nhập khẩu xây dựng dự án ngôi nhà chung Liên hợpquốc, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục hải quan đối với hàng hóanhập khẩu phục vụ dự án do nhà thầu chính thực hiện theo loại hình nhập kinhdoanh. Hồ sơ hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu phụcvụ dự án được miễn thuế nhập khẩu thì hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theohướng dẫn tại Điều 103 Thông tư số 194/2010/TT-BTC dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Công ty cổ phần ECOBA Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính