BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 412/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế dự án ODA

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Quảng Ngãi

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 1139/HQQNg-NV ngày 4/12/2012 báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tưmiễn thuế của Công ty Cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi; công vănsố 1208/HQQNg-NV ngày 18/12/2012 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi sao gửi hồ sơtài liệu của dự án nêu trên. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1. Về việc miễn thuế nhập khẩu:

Theo quy định tại khoản 21a Điều101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vàquản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì: Các trường hợp thuộcđối tượng miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định nêu tại Điều này nhưngkhông nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài mà được phép tiếp nhận hàng hóa đã đượcmiễn thuế nhập khẩu của doanh nghiệp khác chuyển nhượng tại Việt Nam thì doanhnghiệp tiếp nhận được miễn thuế nhập khẩu, đồng thời không truy thu thuế nhậpkhẩu đối với doanh nghiệp được phép chuyển nhượng hàng hóa, với điều kiện giáchuyển nhượng không bao gồm thuế nhập khẩu.

Theo đó, trường hợp vật tư thiết bịthuộc dự án mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Quảng Ngãi đã được miễn thuế, nayđưa vào sử dụng nâng cấp các công trình cấp thoát nước khác trên địa bàn thànhphố Quảng Ngãi, nếu các công trình cấp thoát nước này thuộc đối tượng miễn thuếnhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày13/8/2010 của Chính phủ để tạo tài sản cố định thì doanh nghiệp tiếp nhận đượcmiễn thuế nhập khẩu đồng thời không truy thu thuế nhập khẩu đối với doanhnghiệp được phép chuyển nhượng hàng hóa, với điều kiện giá chuyển nhượng khôngbao gồm thuế nhập khẩu.

Trường hợp các công trình cấp thoátnước khác trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi không thuộc đối tượng miễn thuếnhập khẩu theo hướng dẫn trên thì Công ty Cổ phần cấp thoát nước và xây dựngQuảng Ngãi phải nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặcbiệt (nếu có) đối với vật tư, thiết bị thuộc dự án mở rộng hệ thống cấp nướcthị xã Quảng Ngãi chuyển giao theo quy định tại Điều 10 Thông tư số194/2010/TT-BTC .

2. Về giá tính thuế đối với hàngthanh lý: Đối với thiết bị, vật tư đã được miễn thuế nhập khẩu nay thanh lý(thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượngmiễn thuế) thì trị giá tính thuế được xác định theo quy định tại điểm 1.2,khoản 1 Điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan Quảng Ngãi biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường