VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4120/VPCP-QHQT
V/v tham gia thực hiện dự án HTKT vùng do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (tờ trình số 2792/BKHĐT-KTĐN ngày 04 tháng 5 năm 2013) về việc tham gia thựchiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) vùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hảicó ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng Trị tham gia thực hiện Dự án HTKT vùng “ Tăng cường khả năng thích ứngvới biến đổi khí hậu cho các thành phố tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng” do QuỹPhát triển Bắc Âu (NDF) viện trợ không hoàn lại ủy thác qua Ngân hàng Pháttriển châu Á (ADB) với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêutại văn bản trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quanđầu mối về hợp tác Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, thông báo cho ADB về việcViệt Nam đồng ý tham gia thực hiện dự án HTKT nói trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
- các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). AT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam