BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4121/BCT-XNK
V/v quy hoạch khu vực kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Thực hiện quy định của Thông tư số 05/2013/TT-BCTngày 18 tháng 02 năm 2013 quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất mộtsố loại hàng hóa, Bộ Công Thương hiện đang triển khai xem xét hồ sơ đăng ký cấpGiấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phấm đông lạnh củadoanh nghiệp.

Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều4 Thông tư số 05/2013/TT-BCT , kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập tái xuấthàng thực phẩm đông lạnh của doanh nghiệp phải nằm trong quy hoạch hoặc trongkhu vực quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có diễn ra hoạt động tái xuấtthực phẩm đông lạnh, Quy hoạch hoặc khu vực quy định nêu trên do Ủy ban nhândân cấp tỉnh quyết định sau khi trao đổi với Bộ Công Thương và Tổng cục Hảiquan.

Hiện nay, Bộ Công Thương đã có các văn bản về quyhoạch và khu vực quy định kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thựcphẩm đông lạnh tạm thời của quý Ủy ban theo Thông tư số 21/2011/TT-BCT ngày 20tháng 5 năm 2011.

Để có cơ sở xem xét điều kiện về kho, bãi và cấp Giấychứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh chodoanh nghiệp theo Thông tư số 05/2013/TT-BCT Bộ Công Thương kính đề nghị quý Ủyban cập nhập lại các văn bản về quy hoạch và khu vực quy định kho, bãi phục vụkinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh trên địa bàn tỉnh theoThông tư số 05/2013/TT-BCT và thông báo cho Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quanbiết.

Văn bản xin gửi về Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu),Số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc qua địa chỉ email: [email protected] trướcngày 20 tháng 5 năm 2013. Nếu sau ngày này Bộ Công Thương chưa nhận được văn bảncủa quý Ủy ban, Bộ Công Thương sẽ sử dụng các văn bản về quy hoạch và khu vựcquy định kho, bãi của quý Ủy ban theo Thông tư số 21/2011/TT-BCT để làm cơ sởxem xét cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩmđông lạnh cho doanh nghiệp theo Thông tư số 05/2013/TT-BCT ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, XNK(2)linhntm.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh