BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4122/BNN-TCTL
V/v cho phép lắp đặt trạm bơm dã chiến phục vụ chống hạn vụ ĐX 2010 - 2011

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng Hải

Bộ Nông nghiệp & PTNT nhận đượcvăn bản số 259/CV-BHH-KT ngày 30/11/2010 của Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc HưngHải v/v xin chủ trương lắp đặt trạm bơm dã chiến chống hạn vụ Đông Xuân 2010 –2011. Sau khi xem xét hiện trạng nguồn nước, dự báo diễn biến thời tiết nhữngtháng đầu năm 2011 và báo cáo của các đơn vị chức năng, do tính chất cấp báchcủa công tác chống hạn phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2010 – 2011 (Chỉ thị số 2197/CT-TTg ngày 03/12/2010), Bộ Nông nghiệp & PTNT có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương lắp đặt trạmbơm dã chiến tại âu thuyền Cầu Cất, cống Bá Thủy, cống Neo để cấp nước phục vụchống hạn vụ ĐX 2010 – 2011 của hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Giao Công ty TNHH MTV KTCTTL BắcHưng Hải lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực tổ chức khảo sát, xác định vị tríđặt máy, chủng loại và số lượng máy bơm, phương án cấp điện; lập, phê duyệt Dựán và tổ chức thực hiện kịp thời phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2010 – 2011.Công ty chủ động bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án, đảm bảo hiệu quả và đúngchế độ.

2. Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc HưngHải xây dựng, điều chỉnh kế hoạch cấp nước và phối hợp triển khai với các cơquan, đơn vị, địa phương liên quan trong hệ thống để đảm bảo đủ nguồn nước phụcvụ sản xuất vụ Đông Xuân 2010 – 2011./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng cục Thủy lợi;
- Sở NN&PTNT Hải Dương, Hưng Yên,
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học