BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4122/BTC-CST
V/v thanh lý vật tư đã được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom

Trả lời công văn số 11-03-04-18ngày 10/01/2013 của Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom về việc thanh lývật tư đã được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính có ýkiến như sau:

- Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu; Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Sau khi trao đổi thống nhất vớicác Bộ có liên quan (Bộ Công Thương tại công văn số 1983/BCT-TCNL ngày11/3/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 591/BKHCN-ĐTG ngày 12/3/2013,Bộ Tư pháp tại công văn số 2181/BTP-PLQT ngày 21/3/2013 và Bộ Kế hoạch và Đầutư tại công văn số 1839/BKHĐT-KTCN );

Các thiết bị, vật tư nhập khẩu sửdụng trong các giếng khoan dầu khí được kéo lên sau khi hủy giếng khoan đã bịcắt, biến dạng và hoàn toàn không còn giá trị sử dụng cho mục đích sản xuấttiếp theo, được bán thanh lý không phải là thay đổi mục đích sử dụng được miễnthuế nhập khẩu hay mục đích sử dụng của hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượngkhông chịu thuế giá trị gia tăng. Theo đó, các vật tư, thiết bị này khi bánthanh lý không bị truy thu thuế nhập khẩu đã được miễn và thuế giá trị gia tăngtại khâu nhập khẩu. Tuy nhiên, đơn vị phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuếthu nhập doanh nghiệp đối với số vật tư, thiết bị được bán thanh lý này theoquy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệphiện hành.

Công văn này thay thế công văn số 7119/TCHQ-TXNK ngày 18/12/2012 của Tổng cục Hải quan về việc thanh lý vật tư đãđược miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

Bộ Tài chính trả lời để Công tyđược biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Hải quan Đà Nẵng;
- Lưu: VT, Vụ CST (10).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy