BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4123/BTC-CST
V/v Thuế nhập khẩu bạc khối

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đức Việt
(24 Hòa Mã - Hà Nội)

Trả lời công văn số 09028/GĐ-CI ngày 4/3/2009 của Công ty cổphần sản xuất và thương mại Đức Việt kiến nghị về việc áp mã và chi tiết riêngmã số mặt hàng bạc đúc khối nguyên chất để sản xuất đĩa CD, VCD, DVD, Bộ Tàichính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi banhành kèm theo Quyết định số 106/2008/QĐ-BTC ngày 20/12/2008 của Bộ Tài chính,Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính và tham khảo chúgiải chi tiết HS phiên bản 2007 thì mặt hàng bạc đúc khối nguyên chất, lànguyên liệu cho công nghệ mạ plasma để sản xuất (mạ) đĩa CD, DVD, VCD thuộcnhóm 71.06, mã 7106.92.00.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 1%.

Mức thuế suất thuế nhập khẩu trên phù hợp với chính sáchthuế đối với bạc nguyên liệu sử dụng cho sản xuất, do đó Bộ Tài chính thấy việcchi tiết riêng mã số riêng đối với mặt hàng này là chưa cần thiết. Bộ Tài chínhtrả lời để Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đức Việt biết, thực hiện./.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Vũ Văn Trường