BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4124/BNV-TCBC
V/v báo cáo về chuyển các ĐVSN từ DNNN về trực thuộc các cơ quan hành chính nhà nước

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại công văn số 6798/VPCP-TCCV ngày 27/8/2015 của Văn phòng Chính phủgiao: “Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất phươngán sắp xếp người lao động khi thực hiện chuyển các đơn vị sự nghiệp từ doanhnghiệp nhà nước về trực thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm phù hợpvới pháp luật lao động và pháp luật về quản lý viên chức, báo cáo Thủ tướngChính phủ trong tháng 10 năm 2015”, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành, địa phương) rà soát, báo cáo các nội dungsau:

1. Báo cáo tình hình chuyển các đơn vịsự nghiệp thuộc doanh nghiệp nhà nước về trực thuộc Bộ, ngành, địa phương mìnhquản lý từ 01/01/2013 đến 31/8/2015, trong đó báo cáo rõ về đội ngũ lao động tạicác đơn vị sự nghiệp tại thời điểm thực hiện chuyển giao về Bộ, ngành, địaphương quản lý (theo biểu mẫu số 1, 2 kèm theo).

2. Đánh giá việc thực hiện phương ánsắp xếp lao động của các đơn vị sự nghiệp khi chuyển từ doanh nghiệp nhà nước vềBộ, ngành, địa phương mình quản lý; những khó khăn vướng mắc trong việc sắp xếp,bàn giao lao động của đơn vị sự nghiệp khi thực hiện việc chuyển giao và nhữngkiến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ.

3. Ngoài ra, gửi kèm theo các quyết địnhcủa cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển các đơn vị sự nghiệp từ doanh nghiệpnhà nước về trực thuộc Bộ, ngành, địa phương quản lý.

Báo cáo của quý Bộ, ngành, địa phươngxin gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 30/9/2015 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chínhphủ.

Xin trân trọng cảm ơn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình (để b/cáo);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Lưu: VT, TCBC (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn


BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG....

Biểu số 1

BÁO CÁO TỔNG HỢPVIỆC SẮP XẾP LAO ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KHI CHUYỂN TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCVỀ CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TỪ 01/01/2013 ĐẾN 31/8/2015

(Kèm theo Côngvăn số 4124/BNV-TCBC ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ Nội vụ)

TT

Tên đơn vị sự nghiệp

Tên DNNN trực thuộc trước khi chuyển

Tên cơ quan hành chính sau khi chuyển

Tên cơ quan có thẩm quyền ra quyết định chuyển

Số lao động trước khi chuyển giao

Số lao động sau khi chuyển giao

…, ngày tháng năm 2015
THỦ TRƯỞNG BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
(Ký tên, đóng dấu)

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG....

Biểu số 2

BÁO CÁO DANH SÁCHLAO ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO

(Kèm theo Côngvăn số 4124/BNV-TCBC ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ Nội vụ)

TT

Họ và tên

Nam/nữ

Ngày tháng năm sinh

Trình độ đào tạo

Chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm

Thời gian tuyển dụng vào ĐVSN

Số năm công tác đóng BHXH

Hệ số lương

Phụ cấp chức vụ, trách nhiệm (nếu có)

Ghi chú

I.

Đơn vị sự nghiệp 1

1.

Nguyễn Văn A

2.

Nguyễn Thị B

II.

Đơn vị sự nghiệp 2

1.

Nguyễn Văn A

2.

Nguyễn Thị B

…, ngày tháng năm 2015
THỦ TRƯỞNG BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
(Ký tên, đóng dấu)