BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4125/BTC-TCT
V/v thu thuế thu nhập đối với hoạt động chuyển quyền thuê đất trong KCN, KCX

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ.
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công vănsố 1102/VPCP-KTTH ngày 23/2/2009 của Văn phòng Chính phủ về thuế thu nhập doanhnghiệp đối với hoạt động chuyển quyền thuê đất khu công nghiệp, khu chế xuất.Sau khi trao đổi và có ý kiến của Bộ Kế hoạch Đầu tư (văn bản số 7591/BKH-KCN &KCX ngày 17/10/2008); Bộ Tài nguyên và môi trường (văn bản số 4958/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 8/12/2008), Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể một số nộidung đối với việc thu thuế thu nhập của các tổ chức kinh doanh phát triển hạtầng trong các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao, cụm côngnghiệp (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp kinh doanh phát triển hạ tầng KCN), nhưsau:

Căn cứ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 , Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 12/12/2003, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuếthu nhập doanh nghiệp, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN thì;

1. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh phát triển hạ tầng KCNđược Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sau đócho thuê lại đất đã phát triển hạ tầng trong KCN, KCX, KCNC theo giấy phép đầutư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư nhưngcác doanh nghiệp này không thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo giấyphép đã cấp và đã chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất, quyền thuê đất cho đơnvị khác để các doanh nghiệp này tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng và cho thuê tạiđây là hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất và phải thựchiện nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất vàkhông được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập này.

2. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh phát triển hạ tầng KCNđược Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo giấyphép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận ưu đãi đầutư và các doanh nghiệp này đã thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo giấyphép đã cấp sau đó cho các doanh nghiệp khác trong KCN, KCX, KCNC thuê lại đấtđã phát triển hạ tầng, trong hợp đồng cho thuê lại đất gắn với cơ sở hạ tầngghi rõ quyền, trách nhiệm của bên cho thuê, bên thuê thì toàn bộ thu nhập từhoạt động này là thu nhập từ hoạt động kinh doanh phát triển hạ tầng và đượchưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định (nếu có).

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh phát triển hạ tầng KCNđang trong thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có cho thuê lại đất gắnvới cơ sở hạ tầng và thu tiền một lần cho nhiều năm, nếu doanh nghiệp lựa chọnphương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế tính vào một năm trêntoàn bộ số tiền thuê bên thuê trả trước cho nhiều năm thì số lãi phát sinh củahoạt động này là số lãi của nhiều năm, do vậy khi xác định số thuế thu nhập doanhnghiệp được ưu đãi của từng năm miễn thuế, giảm thuế thì doanh nghiệp phải căncứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của số năm thu tiền trước chia (:)cho số năm bên thuê trả tiền trước.

3. Từ ngày 1/1/2009, các doanh nghiệp kinh doanh phát triểnhạ tầng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư phát triển hạ tầng sauđó cho các DN khác trong KCN, KCX thuê lại đất đã phát triển hạ tầng thì thựchiện nộp thuế thu nhập theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 , Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ vàThông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếTNDN.

Bộ Tài chính thông báo để các Bộ, UBND các tỉnh, thành phốtrực thuộc TW biết và chỉ đạo các đơn vị thực hiện. Trong quá trình triển khainếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để đượcgiải quyết kịp thời./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn