BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4125/TCT-CS
V/v: ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công vănsố 3686/CT-TTr1 ngày 18/08/2010 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn vềáp dụng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhậpdoanh nghiệp qua quá trình thanh tra phát hiện tăng thêm trong thời gian đượcmiễn thuế phát sinh trong giai đoạn từ năm 2004-2006, sau khi báo cáo và xin ýkiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 9, MụcIV, Phần B, Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/05/2004 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy địnhvề việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định:

"Trường hợpđối tượng nộp thuế theo phương pháp kê khai đang trong thời gian hưởng ưu đãimiễn thuế thu nhập doanh nghiệp bị phát hiện có những vi phạm như tăng chi phíđể tăng số lỗ, tăng chi phí để giảm lãi, giảm chi phí để tăng lãi và xác địnhkhông đúng các điều kiện để hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

- Nếu vi phạmđược kiểm tra phát hiện ngay trong những năm được ưu đãi miễn thuế thu nhậpdoanh nghiệp thì không xử phạt trốn thuế mà thực hiện xử phạt vi phạm hànhchính khác liên quan.

- Nếu những viphạm nêu trên chưa được kiểm tra phát hiện mà cá nhân, tổ chức không tự điềuchỉnh hậu quả làm giảm số thuế thu nhập của năm tiếp sau khi hết thời hạn đượcmiễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì những vi phạm trên sẽ bị xử phạt trốnthuế".

Căn cứ vào hướngdẫn nêu trên, cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đang trongthời hạn hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, qua thanh tra có kết quảtăng, giảm thu nhập chịu thuế của thời kỳ miễn thuế thì vẫn được hưởng ưu đãimiễn thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng bị xử phạt vi phạm hành chính theo chế độquy định.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục thuế tỉnh Đồng Nai được biết

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC), Vụ PC (TCT-2b);
- Lưu: VT, CS (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải