BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4126/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu bộ loa

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH S.V Việt Nam
(Số 10 Trương Quyền - Q.3 - TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 307/CV ngày 30/7/2003 của Công ty TNHH S.V Việt Nam về mã số, thuế suất thuế nhập khẩu hàng bộ loa nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 5871/NK /KD/KV4 ngày 28/4/2003 tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12.1998 của Bộ trưởng Bộ tài chính,.

Căn cứ Chú giải nhóm 85.18 Hệ thống điều hoà của Tổ chức Hải quan Thế giới.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ gốc và các tài liệu có liên quan đến lô hàng nhập khẩu nói trên. Trường hợp hàng hoá thực tế nhập khẩu là loa đơn đã lắp vào thùng thì thuộc mã số 851821.00, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăm). Trường hợp hàng hoá là loa chùm đã lắp vào cùng một thùng loa thì thuộc mã số 851822.00, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăm).

Mặt hàng loa được đề cập tại công điện số 249/PT ngày 24/9/2001 của Tổng Cục Hải quan là loại chỉ sử dụng để lắp trong CPU máy tính, và chỉ áp dụng cho các lô hàng nhập khẩu có tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 01/9/2003.

Tổng Cục Hải quan thông báo Công ty TNHH S.V Việt Nam biết và phối hợp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn