BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------
V/v: Đính chính Thông tư số 26/2013/TT-BTTTT ngày 27/12/2013
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân TC;
- Viện kiểm sát nhân dân TC;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ủy ban Tần số VTĐ quốc gia;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC;
- Công ty Cổ phần Nghe nhìn toàn cầu AVG;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Đài phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 27 tháng 12 năm 2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 26/2013/TT-BTTTT ban hành Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHz đến năm 2020. Do lỗi đánh máy văn bản, Bộ Thông tin và Truyền thông xin đính chính lại Thông tư nêu trên như sau:
Tại khoản 4 Điều 2 Thông tư đã ghi:
“4. Khu vực Bắc Bộ là khu vực bao gồm các tỉnh, thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang”.
Nay sửa thành:
“4. Khu vực Bắc Bộ là khu vực bao gồm các tỉnh, thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang”.
Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, VP, CTS.350.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Mạnh Lâm