BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 413/BXD-KHCN
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 06/2011/TT-BXD

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2011

Kinh gửi:

- Sở Xây dựng Bình Thuận
- Trung tâm Kiểm định xây dựng - Sở Xây dựng Bình Thuận

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 312/TTKĐ ngày 05/8/2011của Trung tâm Kiểm định xây dựng - Sở Xây dựng Bình Thuận về việc đề nghị hướngdẫn thực hiện Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011. Về vấn đề được hỏi, BộXây dựng hướng dẫn như sau:

1. Về phiếu trả kết quả thí nghiệm:

- Tại Điều 6, Khoản 7, Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày21/6/2011 của Bộ Xây dựng có sửa đổi, bổ sung điều 17 của “Quy chế công nhận vàquản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng” được ban hành kèmtheo Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng nêurõ: Trong phiếu kết quả thí nghiệm do cơ sở thiết lập theo yêu cầu của các phépthử phải có các thông tin và nội dung cơ bản, trong đó có thông tin về tên cánbộ giám sát của chủ đầu tư trong quá trình lấy mẫu, thí nghiệm theo từng dựán/công trình/hạng mục công trình được khảo sát lấy mẫu thí nghiệm. Nếu là mẫudo khách hàng mang tới thì không cần thông tin về tên của cán bộ giám sát.

- Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng chịu trách nhiệmtrước kết quả thí nghiệm của mình bằng chữ ký của nhân viên thí nghiệm, trưởngphòng (phó trưởng phòng) thí nghiệm và chữ ký của người có thẩm quyền được đóngdấu pháp nhân của cơ sở quản lý phòng thí nghiệm. Trong trường hợp có yêu cầutừ phía chủ đầu tư để nghiệm thu chất lượng công trình thì mới có chữ ký củacán bộ giám sát.

2. Về sổ ghi số liệu thô của từng phép thử

Khi mẫu được gửi đến phòng thí nghiệm phải có văn bản yêucầu thử nghiệm và có sổ giao nhận mẫu. Quá trình tiến hành thí nghiệm phải đượcthí nghiệm viên ghi lại trong sổ ghi số liệu thô theo từng bước tùy thuộc vàotừng chỉ tiêu thử. Kết quả cuối cùng sẽ được thí nghiệm viên sao chép vào phiếughi số liệu thô để nhập vào biểu mẫu trả kết quả thí nghiệm cho từng chỉ tiêuthử với các thông tin cơ bản như Điều 17 của “Quy chế công nhận và quản lý hoạtđộng phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng” ban hành kèm theo Quyết định số11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Sổ ghi số liệu thô của từng phép thử do thí nghiệm viên tựquản lý, không cần đóng dấu giáp lai. Nếu là sổ tay cá nhân thì ngoài bìa sổ cóghi rõ mã số phòng LAS-XD và tên của thí nghiệm viên, ngày, tháng bắt đầu thựchiện. Các số liệu thí nghiệm trong sổ phải ghi rõ ngày tháng thử nghiệm vàkhông cần ký tên. Nếu là sổ ghi chung cho từng lĩnh vực hoặc phép thử cụ thểthì ngoài bìa sổ phải ghi rõ mã số phòng LAS-XD và lĩnh vực thử nghiệm (chỉtiêu thử nghiệm). Các số liệu trong sổ phải ghi rõ ngày tháng thử nghiệm vàphải có chữ ký của thí nghiệm viên thực hiện chỉ tiêu thử đó.

- Phiếu ghi số liệu thô kết quả thí nghiệm do phòng thínghiệm quản lý, có chữ ký của thí nghiệm viên, trưởng (phó trưởng) phòng thínghiệm và không cần phải có chữ ký của cán bộ giám sát của chủ đầu tư. Trongtrường hợp quá trình thử nghiệm có sự chứng kiến của cán bộ giám sát của chủđầu tư và có yêu cầu từ phía chủ đầu tư thì mới có chữ ký của cán bộ giám sát.

Trên đây hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Đề nghị Sở Xây dựng BìnhThuận và các phòng thí nghiệm có liên quan nghiên cứu, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN & MT
Nguyễn Trung Hòa