BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 413/BXD-KHTC
V/v: Báo cáo số học sinh tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề năm học 2008-2009.

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2009

Kínhgửi: Các Trường đào tạo trực thuộc Bộ.

Thực hiện Thông tư Liên tịch số 63/2008/TTLT /BTC-BGD ĐT ngày 15/7/2008 của Liên Bộ Tài chính- Bộ Giáo dục vàĐào tạo hướng dẫn chế độ hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các cơsở giáo dục đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyênvà Dạy nghề chính quy năm học 2008-2009.

Để có căn cứ lập dự toán kinhphí hỗ trợ chi từ ngân sách nhà nước với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng yêu cầu cácTrường đào tạo trực thuộc Bộ (gọi tắt là các đơn vị) chuẩn bị một số nội dungnhư sau:

- Tổng hợp số lượng danh sáchhọc sinh thực tế đã dự thi tuyển sinh năm học 2008-2009 đối với tất cả các hệđào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên và Dạy nghề chính quy;

- Mức hỗ trợ cho mỗi học sinhthực tế dự thi tuyển sinh là 10.000đ/học sinh; Riêng đối với học sinh dự thituyển sinh hệ năng khiếu (văn hoá, nghệ thuật, kiến trúc,…) mức hỗ trợ cho mỗihọc sinh là 50.000đ/học sinh;

- Số kinh phí đề nghị hỗ trợ từngân sách nhà nước của các đơn vị cho từng hệ đào tạo được tổng hợp và lập theophụ lục kèm văn bản.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện cácnội dung nêu trên và khẩn trương gửi danh sách và biểu tổng hợp kinh phí hỗ trợvề Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính) trước ngày 25/3/2009 để Bộ tổng hợp nhucầu gửi Bộ Tài chính cấp hỗ trợ kịp thời./.


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, Vụ KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨTRƯỞNG
Trần Văn Sơn

PHỤ LỤC

TỔNGHỢP SỐ LƯỢNG HỌC SINH THƯC TẾ ĐÃ DỰ THI TUYỂN SINH CHÍNH QUY NĂM HỌC 2008-2009

(Kèmtheo văn bản số: 413 /BXD-KHTC ngày 18 tháng 3 năm 2009)

Đơnvị tính: 1000đ

Số TT

Hệ đào tạo chính quy

Số lượng học sinh thực tế dự thi tuyển sinh

Mức hỗ trợ 10.000đ/ học sinh

Mức hỗ trợ 50.000đ/ học sinh

Tổng số kinh phí hỗ trợ

1

Đại học

1.1

Học sinh khối A

1.2

Học sinh năng khiếu

2

Cao đẳng

3

Trung học

4

Dạy nghề

Tổng số

Người lập biểu

(Ký tên)

..…ngày tháng năm 2009

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)