TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 413/GSQL-TH
V/v xác minh chữ ký trên C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 2973/HQHP-GSQLngày 7/5/2013 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc xác minh tính hợp lệ chữký trên các C/O mẫu E số tham chiếu E133333375950001 cấp ngày 1/4/2013 và C/Omẫu E số tham chiếu E133404912800016 cấp ngày 02/4/2013, Cục Giám sát quản lývề Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bảnyêu cầu cơ quan cấp C/O của Trung Quốc xác minh các C/O mẫu E dẫn trên và thôngbáo khi có kết quả xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quanthông báo để đơn vị biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn