BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 413/TCT-CS
V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 9370/NHHH-SGD ngày 16/12/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Namvề chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài áp dụng từ tháng 1 năm 2015. Vềvấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến về nguyên tắc như sau:

Tại điều 6 Thôngtư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối vớinhà thầu nước ngoài quy định về đối tượng chịu thuế GTGT; tại điều 7 quy địnhvề thu nhập chịu thuế TNDN.

Tại điểm a) khoản2 Điều 12 Thông tư số 103/2014/TT-BTC quy định về tỷ lệ % để tính thuế GTGTtrên doanh thu đối với các ngành kinh doanh.

Tại điểm a) khoản2 Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC quy định về tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trêndoanh thu tính thuế đối với các ngành kinh doanh.

Đề nghị Ngân hàngNhà nước Việt Nam căn cứ quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên vàthực tế việc thực hiệnhợp đồng giữaSWIFT và các tổ chức tín dụng tại Việt Nam để hướng dẫn các đơn vị thực hiệnđúng quy định.

Tổng cục Thuế trảlời để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ