BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------
V/v: Tự in, đặt in chứng từ khấu trừ thuế TNCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số 272/CT-AC ngày 10/01/2012 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc tự in, đặt in Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Điều 1 Thông tư 37/2010/TT-BTC về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính quy định: “Tổ chức trả các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, có đủ các điều kiện sau đây được tự in chứng từ khấu trừ đế cấp cho cá nhân bị khấu trừ thuế:
- Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;
- Đã đăng ký thuế và có mã số thuế;
- Có trang thiết bị máy tính và phần mềm bảo vệ;
- Trong thời gian 01 năm trở về trước không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế từ 02 lần trở lên”
Điều 3 Thông tư 37/2010/TT-BTC quy định:
1 – Thủ tục đăng ký mẫu chứng từ khấu trừ tự in.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

a/ Tổ chức trả thu nhập có nhu cầu sử dụng chứng từ khấu trừ tự in phải nộp hồ sơ cho Cục Thuế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức trả thu nhập đóng trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:
- Công văn đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ tự in (theo mẫu đính kèm Thông tư này)
- Mẫu chứng từ khấu trừ dự kiến tự in theo đúng hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư này
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế có xác nhận sao y bản chính của tổ chức trả thu nhập;
- Giải pháp kỹ thuật in chứng từ khấu trừ từ máy tính”.
Theo quy định nêu trên, tổ chức có nhu cầu sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đủ điều kiện tự in thì được tự in và thông báo phát hành chứng từ khấu trừ sau khi có công văn chấp thuận của Cục Thuế.
Các tổ chức không đủ điều kiện tự in chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân sẽ nhận chứng từ tại cơ quan Thuế trực tiếp quản lý để sử dụng.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ, đơn vị trong TCT;
- Đại diện VP TCT tại TP HCM;
- Lưu: VT, TVQT(AC).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?