VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 413/VPCP-KTN
V/v đưa cá tra là nhóm sản phẩm chiến lược

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (côngvăn số 4020/BC-BNN-NTTS ngày 07 tháng 12 năm 2009) và ý kiến của các Bộ, ngành:Công thương (công văn số 12899/BCT-XNK ngày 22 tháng 12 năm 2009), Tài chính(công văn số 491/BTC-TCNH ngày 12 tháng 01 năm 2010), ngân hàng Phát triển VN(công văn số 4672/NHPT-TDXK ngày 23 tháng 12 năm 2009) về tình hình sản xuất vàtiêu thụ cá tra tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đến hết tháng 11 năm 2009,Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý với kiến nghị về việc đưa sản phẩm cá tra vào nhómsản phẩm chiến lược và giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì,phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng các chính sách ưu đãiđể phát triển bền vững sản phẩm này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTN(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý