VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4131/VPCP-VX
V/v ngăn chặt tình trạng đưa người VN đi lao động bất hợp pháp tại Malaysia

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Công an,
- Bộ Văn hoá - Thông tin,
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 2573/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 01 tháng 8 năm 2003) về việc ngăn chặn tình trạng đưa người Việt Nam đi lao động bất hợp pháp tại Malaysia, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Công an chủ trì, cùng Uỷ ban nhân dân các cấp tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời và kiên quyết triệt phá các đường dây lừa đảo đưa người đi Malaysia làm việc bất hợp pháp; xử lý nghiêm theo pháp luật các tổ chức và cá nhân có hành vi lừa đảo này.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cần có biện pháp tăng cường kiểm soát cửa khẩu để phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc bất hợp pháp.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin và các ngành, các cấp tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài biết được các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động, hiểu rõ trình tự, thủ tục đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường phổ biến để cảnh báo cho người dân về các hành vi thủ đoạn lựa gạt người lao động đi làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài.

3. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và triển khai thực hiện phương án ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh và cư trú trái phép của công dân Việt Nam ở nước ngoài nói chung và Malaysia nói riêng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản